ધ્યેય અને ઉદ્દેશો | રજીસ્ટારશ્રી, સ્વર્ણીમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટિ : રમતગમત
ધ્યેય અને ઉદ્દેશો | રજીસ્ટારશ્રી, સ્વર્ણીમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટિ : રમતગમત

ધ્યેય અને ઉદ્દેશો

The aim of this University is not only to provide world-class educators in the field of Physical Education and Sports but also to produce world-class sportsmen, coaches and technical officials. Therefore, our focal point is to create excellent professionals who have in themselves rich in dignity, are highly motivated and committed to their profession and sport as well.
Back to Top