સંપર્ક માહીતી | રજીસ્ટારશ્રી, સ્વર્ણીમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટિ : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
સંપર્ક માહીતી | રજીસ્ટારશ્રી, સ્વર્ણીમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટિ : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

સંપર્ક માહીતી

સ્‍વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સીટી

ગ​- રોડ​, મહાત્મા મંદિર પાસે,
કોમર્સ કોલેજ કેમ્પસ​, યુથ હોસ્ટેલની સામે,
સેક્ટર​-૧૫, ગાંધીનગર​-૩૮૨૦૧૬

સંપર્ક માહિતી

ડૉ.જતીન સોની

ડૉ.જતીન સોની

હોદ્દો : કુલપતિ

ફોન : ૦૭૯ - ૨૩૨૮૮૬૦૪

મોબાઇલ : +૯૧ - ૯૪૨૬૮૮૦૪૭૪

ઇમેલ​ : vc-sgsu@gujarat.gov.in

23.231414 72.639381
સ્‍વર્ણિમ ગુજરાત સ્‍પોર્ટસ યુનિવર્સિટી
ગ​- રોડ​, મહાત્મા મંદિર પાસે,
કોમર્સ કોલેજ કેમ્પસ​, યુથ હોસ્ટેલની સામે,
સેક્ટર​-૧૫, ગાંધીનગર​-૩૮૨૦૧૬
Back to Top