કૉપિરાઇટ નીતિ | એક્સેસેબીલીટી સ્ટેટમેન્ટ | રજીસ્ટારશ્રી, સ્વર્ણીમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટિ : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
કૉપિરાઇટ નીતિ | એક્સેસેબીલીટી સ્ટેટમેન્ટ | રજીસ્ટારશ્રી, સ્વર્ણીમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટિ : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

કૉપિરાઇટ નીતિ

This content is available in English language only.

This contents of this website may not be reproduced partially or fully, without due permission from Swarnim Gujarat Sports University : Sports, Youth & Culture Activities Department, Government of Gujarat. If referred to as a part of another publication, the source must be appropriately acknowledged. The contents of this website can not be used in any misleading or objectionable context.

Back to Top