અદ્યતન તાલીમ અને અનુશિક્ષણ વિભાગ | રમતગમત અનુશિક્ષણ વિદ્યાશાખા | વિદ્યાશાખા | સ્વર્ણીમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટિ : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
અદ્યતન તાલીમ અને અનુશિક્ષણ વિભાગ | રમતગમત અનુશિક્ષણ વિદ્યાશાખા | વિદ્યાશાખા | સ્વર્ણીમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટિ : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

અદ્યતન તાલીમ અને અનુશિક્ષણ વિભાગ

Swarnim Gujarat Sports University

The Department of Advance Training and Coaching imparts sports coaching to the candidates for developing their competency and enhancing their skills in the field of sports coaching. The programmes offered by the Department of Advanced Training and coaching are aimed at graduates aspiring to become coaches and trainers in various Sports disciplines.

The courses will provide a clear understanding of the scientific techniques, strategies and specific knowledge in the chosen disciplines to the students. Department of Advance Training and Coaching provide the opportunity to the candidates to enhance and develop quality in their professional practice and prepare them for the world of high performance coaching. Students will engage in work-based learning experiences that promote and encourage analysis and critical reflection on current coaching practices and contexts. They will develop expertise and knowledge in leadership, management and relationship building, as well as gain an understanding of the fundamental principles of science and practice which will serve as a theoretical backdrop for professional practice.

The department working with vision to pursuit of excellence in sports coaching standards, nodal agency in the area of sports coaching and holistic development of an individual. The department seeks to provide highly specialized sports coaching courses, which are based on the latest technological and professional developments around the world. The graduates can become trainers / Coaches in Schools, Colleges, Sports Academies and Centre of Excellence in Government / Private Sectors. The main object is to prepare high quality sport coaches and physical fitness trainers in various games/sports with micro specializations, in order to cater to the ever increasing demand of our Indian society and to uplift the Indian sport standards.

Post Graduation Diploma in Sports Coaching

Swarnim Gujarat Sports University, Department of Advance Training and Coaching, Swarnim Gujarat Sports University, is conducting one year ‘Diploma in Sports Coaching’ for the academic session 2016-17 starting from 10th August, 2016. The sports disciplines included in the ‘Diploma in Sports Coaching’ for the session 2016-17 are as below mentioned.

  • Archery
  • Athletics
  • Badminton
  • Cricket
  • Canoeing and Kayaking
  • Volleyball
  • Wrestling
  • Yoga

Courses Curriculum

Certificate Course in Sports Coaching

Year:1st
Sr. No. Subject Code and Name Download
1 CCSC-101 Allied Sciences PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (22 KB)
2 CCSC-102 (A) Sports Specialization Theory (ARCHERY) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (15 KB)
3 CCSC-102 (B) Sports Specialization Theory (ATHLETICS) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (15 KB)
4 CCSC-102 (C) Sports Specialization Theory (BADMINTON) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (15 KB)
5 CCSC-102 (D) Sports Specialization Theory (BASKETBALL) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (15 KB)
6 CCSC-102 (F) Sports Specialization Theory (CRICKET) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (15 KB)
7 CCSC-102 (G) Sports Specialization Theory (FOOTBALL) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (94 KB)
8 CCSC-102 (I) Sports Specialization Theory (HOCKEY) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (15 KB)
9 CCSC-102 (K) Sports Specialization Theory (SWIMMING) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (15 KB)
10 CCSC-102 (L) Sports Specialization Theory (TABLE Tennis) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (15 KB)
11 CCSC-102 (M) Sports Specialization Theory (TAEKWONDO) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (15 KB)
12 CCSC-102 (N) Sports Specialization Theory (TENNIS) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (15 KB)
13 CCSC-102 (O) Sports Specialization Theory (VOLLEYBALL) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (10 KB)
14 CCSC-103 (A) Skill Proficiency And Playing Ability (ARCHERY) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (16 KB)
15 CCSC-103 (B) Skill Proficiency And Playing Ability (ATHLETICS) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (10 KB)
16 CCSC-103 (C) Skill Proficiency And Playing Ability (BADMINTON) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (16 KB)
17 CCSC-103 (D) Skill Proficiency And Playing Ability (BASKETBALL) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (10 KB)
18 CCSC-103 (F) Skill Proficiency And Playing Ability (CRICKET) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (11 KB)
19 CCSC-103 (G) Skill Proficiency And Playing Ability (FOOTBALL) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (10 KB)
20 CCSC-103 (I) Skill Proficiency And Playing Ability (HOCKEY) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (11 KB)
21 CCSC-103 (K) Skill Proficiency And Playing Ability (SWIMMING) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (10 KB)
22 CCSC-103 (L) Skill Proficiency And Playing Ability (TABLE Tennis) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (17 KB)
23 CCSC-103 (M) Skill Proficiency And Playing Ability (TAEKWONDO) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (11 KB)
24 CCSC-103 (N) Skill Proficiency And Playing Ability (TENNIS) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (10 KB)
25 CCSC-103 (O) Skill Proficiency And Playing Ability (VOLLEYBALL) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (9 KB)
26 CCFM-104 Coaching Lesson Plan PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (13 KB)

Achievements 2016-17

Parmar Ravinaben Ranvirbhai

Parmar Ravinaben Ranvirbhai

Game : Volleyball

Position : 2nd (Silver Medal)

Competition : Youth National held at Jaipur (Rajasthan)

Shaik Amreenbanu Mohammed Firoz

Shaik Amreenbanu Mohammed Firoz

Game : Wrestling

Position : 1st (Gold)

Competition : Khelmahakumbh State

Dungrabhil Maganbhai Shugadiya

Dungrabhil Maganbhai Shugadiya

Game : Archery

Position : 3rd (Bronze Medal)

Competition : Khelmahakumbh State

Shah Saharsh Shailesh

Shah Saharsh Shailesh

Game : Athletics (4 x 100 m Relay)

Position : 2nd (Silver Medal)

Competition : Khelmahakumbh State

Teeta Singh

Teeta Singh

Game : Weight Lifting

Position : 3rd (Bronze Medal)

Competition : Khelmahakumbh State

Kureshi Mohamadayaj Mohamadismail

Kureshi Mohamadayaj Mohamadismail

Game : Volleyball

Position : 1st (Gold Medal)

Competition : Khelmahakumbh State

Nitin Chaudhary (Athletic Coach)

Nitin Chaudhary (Athletic Coach)

Game : Athletics (4 x 100 m Relay & 200 m)

Position : 2nd & 3rd (Silver & Bronze Medal)

Competition : Khelmahakumbh State

Faculty

Mr. Ravindra Singh Rajpurohit

Mr. Ravindra Singh Rajpurohit

Designation : Assistant Professor, Coordinator (PGDSC)

Qualification : B.P.Ed, M.P.Ed, NET, Diploma in Sports Coaching (Basketball) from NSNIS, Patiala.

Mr.  Ankur Singh Saini

Mr. Ankur Singh Saini

Designation : Assistant Professor, Department of Advance Training and Coaching

Qualification : NA

Mr. Nitin Chaudhary

Mr. Nitin Chaudhary

Designation : Coach (Athletics)

Qualification : B.P.Ed, M.P.Ed, Diploma in Sports Coaching (Athletics) from NSNIS, Patiala.

Mr. Vivek Rai

Mr. Vivek Rai

Designation : Coach (Volleyball)

Qualification : B.P.Ed, M.P.Ed, Diploma in Sports Coaching (Volleyball) from NSNIS, Patiala.

Mr. Laimyum Shammi Sharma

Mr. Laimyum Shammi Sharma

Designation : Coach (Archery)

Qualification : B.P.Ed, M.P.Ed, Diploma in Sports Coaching (Archery) from NSNIS, Kolkatta.

Mr. Sanjeev Pandey

Mr. Sanjeev Pandey

Designation : Coach (Cricket)

Qualification : B.P.Ed, M.P.Ed, Diploma in Sports Coaching (Cricket) from NSNIS, Kolkatta.

Mr. Preet Singh

Mr. Preet Singh

Designation : Coach (Canoeing & Kayaking)

Qualification : B.P.Ed, M.Sc, Diploma in Sports Coaching (Canoeing & Kayaking) from LNCPE, Truventharapuram

Mr. Bhusan Yadav

Mr. Bhusan Yadav

Designation : Coach (Wrestling)

Qualification : B.P.Ed, M.P.Ed, Diploma in Sports Coaching (Wrestling) from NSNIS, Patiala.

Miss Yogita Mehta

Miss Yogita Mehta

Designation : Coach (Yoga)

Qualification : B.Com, M.Com, Masters in Yoga, Diploma in Yoga (Kaivalyadham Yoga Institute, Lonavala)

Nikunj Parmar

Nikunj Parmar

Designation : Coach (Badminton)

Qualification : B.P.Ed, M.P.Ed, BWF coaching Level – 1, Diploma in Sports Coaching (Badminton) from LNIPE, Gwalior

Back to Top