ફિટનેસ અને વેલનેસ વિભાગ | શારીરિક શિક્ષણ વિદ્યાશાખા | વિદ્યાશાખા | સ્વર્ણીમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટિ : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
ફિટનેસ અને વેલનેસ વિભાગ | શારીરિક શિક્ષણ વિદ્યાશાખા | વિદ્યાશાખા | સ્વર્ણીમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટિ : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

ફિટનેસ અને વેલનેસ વિભાગ

Certificate Course In Fitness Management

Year:1st
Sr. No. Subject Code and Name Download
1 Nutritional Biochemistry PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (7 KB)
2 Food Microbiology PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (7 KB)
3 Human Physiology PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (10 KB)
4 Dietetics And Diet Counselling PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (8 KB)
5 Clinical And Community Nutrition PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (9 KB)
6 Food Production, Costing PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (11 KB)
7 Practical & Field Work PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (6 KB)

PG Diploma In Sports Nutrition

Year:1st
Sr. No. Subject Code and Name Download
1 Nutritional Biochemistry PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (7 KB)
2 Food Microbiology PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (7 KB)
3 Human Physiology PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (10 KB)
4 Dietetics And Diet Counselling PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (8 KB)
5 Clinical And Community Nutrition PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (9 KB)
6 Food Production, Costing PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (11 KB)
7 Practical & Field Work PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (7 KB)

Post Graduate Diploma in Fitness Management

Year:1st
Sr. No. Subject Code and Name Download
1 PGFM -101 Exercise Physiology PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (23 KB)
2 PGFM -102 Kinesiology & Sports Biomechanics PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (15 KB)
3 PGFM -103 Fitness And Wellness PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (13 KB)
4 PGFM -104 Fitness Management PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (11 KB)
5 PGFP-101 Performance Ability PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (19 KB)
6 PGFP-102 Fitness Lesson Plan PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (10 KB)
Back to Top