શારીરિક શિક્ષણ વિભાગ | શારીરિક શિક્ષણ વિદ્યાશાખા | વિદ્યાશાખા | સ્વર્ણીમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટિ : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
શારીરિક શિક્ષણ વિભાગ | શારીરિક શિક્ષણ વિદ્યાશાખા | વિદ્યાશાખા | સ્વર્ણીમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટિ : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

શારીરિક શિક્ષણ વિભાગ

Profile

Swarnim Gujarat Sports University
  • The Department of Physical Education was started in the year 2014 with the registration of 59 Part time Ph.D.  Scholars in it.
  • In the July 2014 the department has started M.P.E.S. course.
  • In August 2016 the NCTE Visiting Team visited the Department and Awarded B.P.Ed. And M.P.Ed. Courses to the Department from academic session 2017-18 onwards.
  • The Department of Physical Education has well equipped Mobile Human Performance Laboratory, Psychology Laboratory, Health Education and Yoga Laboratory, Test & Measurement Laboratory, Computer Lab and Library.

Subject Wise Syllabus Details

Courses Offered

Sr. No. Courses Duration Eligibility
1 Ph.D. in Physical Education With M. Phil (Regular 2 ½ -years / Part time 3 ½ -years) Without M. Phil (Regular 3-years / Part time 4-years) M.P.Ed or its Equivalent Degree approved by the /Board of Governors / Academic Council of  Swarnim Gujarat Sports University or MPhil in Physical Education
2 M.Phil. + Ph.D. in Physical Education Regular 3 ½ Years M.P.Ed or its Equivalent Degree approved by the /Board of Governors / Academic Council of  Swarnim Gujarat Sports University
3 Master of Physical Education (M. P. Ed. Integrated) (Proposed from 2017 onwards) 3 Years As per NCTE Norms for B.P.Ed.
4 Master of Physical Education (M. P. Ed.) 2 Years As Per NCTE Norms
5 Bachelor of Physical Education (B. P. Ed.) 2 Years As Per NCTE Norms

Master of Physical Education (M. P. Ed. Integrated) Year : 1st, Semester : 1st

Sr. No. Subject Code and Name Download
1 IMTC-101 - HISTORY AND PRINCIPLES OF PHYSICAL EDUCATION PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (10 KB)
2 IMTC-101 - HISTORY AND PRINCIPLES OF PHYSICAL EDUCATION PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (13 KB)
3 IMTC-103 -BASIC ANATOMY& PHYSIOLOGY PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (17 KB)
4 IMTE-101- A- GENDER & VALUE EDUCATION PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (14 KB)
5 IMTE-101- A- GENDER & VALUE EDUCATION PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (18 KB)
6 IMPE 101- INDIVIDUAL SPORTS CATEGORY (ATHLETICS, SWIMMING, GYMNASTICS) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (17 KB)
7 IMPE 102- INDIGENOUS GAMES (KHO-KHO, KABADDI) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (13 KB)
8 IMPE 103- TEAM GAMES CATEGORY (VOLLEYBALL, CRICKET, FOOTBALL) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (17 KB)
9 IMIP 101- PRE INTERNSHIP (OBSERVATION) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (7 KB)

Master of Physical Education (M. P. Ed. Integrated) Year : 1st, Semester : 2nd

Sr. No. Subject Code and Name Download
1 IMTC 201 - Yoga Education PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (14 KB)
2 IMTC 202-METHODS IN PHYSICAL EDUCATION PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (12 KB)
3 IMTC 203-ORGANIZATION AND ADMINISTRATION OF PHYSICAL EDUCATION PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (12 KB)
4 IMTE 201- HEALTH EDUCATION AND ENVIRONMENTAL STUDIES PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (12 KB)
5 IMTE 202- ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION AND CORRECTIVE EXERCISES PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (11 KB)
6 IMPE 201- INDIVIDUAL SPORTS CATEGORY (ATHLETICS, SWIMMING, GYMNASTICS) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (16 KB)
7 IMPE 202- TEAM GAMES CATEGORY (VOLLEYBALL, CRICKET, FOOTBALL) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (17 KB)
8 IMPE 203- RACQUET SPORTS (TT, BADMINTON) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (13 KB)
9 IMIP 201- INTERNSHIP-I (Teaching in Schools) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (8 KB)

Master of Physical Education (M. P. Ed. Integrated) Year : 2nd, Semester : 3rd

Sr. No. Subject Code and Name Download
1 IMTC – 301-Scientific Principles of Sports Training PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (14 KB)
2 IMTC 302-RESEARCH PROCESS IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCIENCES PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (14 KB)
3 IMTC-303-TEST, MEASUREMENT AND EVALUATION IN PHYSICAL EDUCATION PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (16 KB)
4 IMTE - 301 SPORTS MANAGEMENT CATEGORY (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN SPORTS) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (15 KB)
5 IMTE 302 Adventure Sports Category (Land) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (17 KB)
6 IMPE 301- INDIVIDUAL SPORTS CATEGORY (ATHLETICS, SWIMMING, GYMNASTICS) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (16 KB)
7 IMIP- 302 INTERNSHIP II (Teaching in Schools) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (7 KB)

Master of Physical Education (M. P. Ed. Integrated) Year : 2nd, Semester : 4th

Sr. No. Subject Code and Name Download
1 IMTC 401- APPLIED STATICTICS IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (13 KB)
2 IMTC 402 - KINESIOLOGY AND BIOMECHANICS PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (14 KB)
3 IMTC 401- APPLIED STATICTICS IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (20 KB)
4 IMTE 401-SPORTS MANAGEMENT CATEGORY- SPORTS MARKETING MANAGEMENT PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (13 KB)
5 IMTE 402 Adventure Sports Category (Water) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (16 KB)
6 IMPE 401- Team Games Category (Volleyball, Cricket, Football) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (17 KB)
7 IMPE 402- Combative Sports Category (Wrestling, Judo) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (15 KB)
8 IMPE 403- Racquet Sports (TT, Badminton) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (13 KB)
9 IMIP 401- Internship III (Adventure/Sports Management) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (8 KB)

Master of Physical Education (M. P. Ed. Integrated) Year : 3nd, Semester : 5th

Sr. No. Subject Code and Name Download
1 IMTC 501 SPORTS MEDICINE PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (13 KB)
2 IMTC 502 Applied Exercise Physiology PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (16 KB)
3 IMTC 503 Sports Technology PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (14 KB)
4 IMTE 501 Sports Management Category- Applied Financial Management in Sports PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (17 KB)
5 IMTE 502 Adventure Sports Category (Aero Sports) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (16 KB)
6 IMPE 501- Racquet Sports (TT, Badminton) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (13 KB)
7 IMPE 502- Combative Sports Category (Wrestling, Judo) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (15 KB)
8 IMPE 503- Team Game Category (Volleyball, Cricket, Football) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (17 KB)
9 IMIP 501- Internship IV (Adventure/Sports Management) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (8 KB)

Master of Physical Education (M. P. Ed. Integrated) Year : 3nd, Semester : 6th

Sr. No. Subject Code and Name Download
1 IMTE 601 - Educational Technology and Communication Skill PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (15 KB)
2 IMTE 602 Sports Nutrition PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (12 KB)
4 IMTE 601 Sports Management Category (Sports Infrastructure Management) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (9 KB)
5 IMTE 602 Adventure Sports Category (Adventure Sports Administration) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (20 KB)
6 IMPE 601- Skill Proficiency and Playing Ability (Specialization) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (8 KB)
7 IMPE 601- Internship V (Theory and Practical Coaching in Schools) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (7 KB)

Master of Physical Education (M. P. Ed.) Year : 1st, Semester : 1st

Sr. No. Subject Code and Name Download
1 MPCC-101 RESEARCH PROCESS IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCIENCES PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (25 KB)
2 MPCC-102 PHYSIOLOGY OF EXERCISE PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (31 KB)
3 MPCC-103 Yogic Sciences PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (30 KB)
4 MPEC-101 TEST, MEASUREMENT AND EVALUATION IN PHYSICAL EDUCATION (Elective) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (31 KB)
5 MPEC-102 SPORTS TECHNOLOGY (Elective) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (27 KB)
6 MPPC- 101 TRACK AND FIELD I: RUNNING EVENTS / GYMNASTICS/ SWIMMING. PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (15 KB)
7 MPPC- 102 FLAG HOISTING, MARCH PAST, CEREMONIES LIKE OPENING,
CLOSING, VICTORY,(DURING INTRA MURALS COMPETITIONS) OF DIFFERENT SPORTS
AND GAMES/ LEAD UP GAMES/ MINOR GAMES/ RELAY GAMES
PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (14 KB)
8 MPPC- 103 YOGA/ AEROBICS/ SELF DEFENCE TECHNIQUES-MARTIAL ARTS, TAEK-WON-DO/ SHOOTING/ ARCHERY PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (12 KB)
9 MPCC-104 ADVENTURE ACTIVITIES/ MASS DEMONSTRATION ACTIVITIESLEZIM, DUMB-BELL, UMBRELLA, TIPRI, WANDS, HOOPS/ MALKHAMBH PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (16 KB)

Master of Physical Education (M. P. Ed.) Year : 1st, Semester : 2nd

Sr. No. Subject Code and Name Download
1 MPCC-201 APPLIED STATICTICS IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (24 KB)
2 MPCC-202 SPORTS BIOMECHANICS AND KINSESIOLOGY PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (23 KB)
3 MPCC-203 ATHLETIC CARE AND REHABILITATION PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (24 KB)
4 MPEC-201 SPORTS JOURNALISM AND MASS MEDIA (Elective) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (25 KB)
5 MPEC-202 SPORTS MANAGEMENT AND CURRICULUM DESIGN IN PHYSICAL EDUCATION (Elective) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (35 KB)
6 MPPC- 201 TRACK AND FIELD II: JUMPING EVENTS / SWIMMING / GYMNASTICS PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (24 KB)

Master of Physical Education (M. P. Ed.) Year : 2nd, Semester : 3rd

Sr. No. Subject Code and Name Download
1 MPCC-301 SCIENTIFIC PRINCIPLES OF SPORTS TRAINING PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (27 KB)
2 MPCC-302 SPORTS MEDICINE PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (28 KB)
3 MPCC-303 HEALTH EDUCATION AND SPORTS NURTITION PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (22 KB)
4 MPEC-301 SPORTS ENGINEERING (Elective) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (27 KB)
5 MPEC-302 PHYSICAL FITNESS AND WELLNESS (Elective) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (28 KB)
6 MPPC- 301 TRACK AND FIELD III: THROWING EVENTS/ GYMNASTICS/SWIMMING PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (23 KB)

Master of Physical Education (M. P. Ed.) Year : 2nd, Semester : 4th

Sr. No. Subject Code and Name Download
1 MPCC-401 INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) IN PHYSICAL EDUCATION PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (23 KB)
2 MPCC-402 SPORTS PSYCHOLOGY PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (35 KB)
3 MPCC-403 DISSERTATION PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (9 KB)
4 MPEC-401 VALUE AND ENVIRONMENTAL EDUCATION PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (23 KB)
5 MPEC-402 EDUCATION TECHNOLOGY IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (30 KB)
6 MPPC- 401 TRACK AND FIELD/ SWIMMING/ GYMNASTICS PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (24 KB)

Bachelor of Physical Education (B. P. Ed.) Year : 1st, Semester : 1st

Sr. No. Subject Code and Name Download
1 BTC-101 HISTORY, PRINCIPLES, FOUNDATION OF PHYSICAL EDUCATION AND OLYMPIC MOVEMENT PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (17 KB)
2 BTC-102 ANATOMY AND PHYSIOLOGY PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (15 KB)
3 BTC-103 HEALTH EDUCATION AND ENVIRONMENTAL STUDIES PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (18 KB)
4 BTE-101 SPORTS NUTRITION AND WEIGHT MANAGEMENT (ELECTIVE) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (16 KB)
5 BTE-102 CONTEMPORARY ISSUES IN PHYSICAL EDUCATION (ELECTIVE) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (15 KB)
6 BPC-101 TRACK AND FIELD (RUNNING EVENT) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (12 KB)
7 BPC-102 (A) SWIMMING PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (11 KB)
8 BPC-102 (B) GYMNASTICS PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (11 KB)
9 BPC-103 (A) INDIGENOUS SPORTS (KABADDI) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (11 KB)
10 BPC-103 (B) INDIGENOUS SPORTS (MALKHAMBH) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (11 KB)
11 BPC-103 (C) KHO-KHO PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (12 KB)
12 BPC-104 (A) MASS DEMONSTRATION ACTIVITIES (DUMBELLS WANDS HOOP UMBRELLA TIPRI) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (12KB)
13 BPC-104 (B) AEROBICS PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (11 KB)

Bachelor of Physical Education (B. P. Ed.) Year : 1st, Semester : 2nd

Sr. No. Subject Code and Name Download
1 BTC-201 YOGA EDUCATION PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (13 KB)
2 BTC-202 EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND METHODS OF TEACHING IN PHYSICAL EDUCATION PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (15 KB)
3 BTC-203 GENDER STUDIES PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (13 KB)
4 BTE-201 SPORTS MANAGEMENT (ELECTIVE) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (14 KB)
5 BTE-202 NATIONAL SERVICE SCHEME (NSS) (ELECTIVE) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (13 KB)
6 BPC-201 TRACK AND FIELD (JUMPING AND THROWING EVENT) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (11 KB)
7 BPC-203 (A) RACQUET SPORTS (BADMINTON) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (12 KB)
8 BPC-203 (B) RACQUET SPORTS (TABLE TENNIS) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (12 KB)
9 BPC-203 (C) RACQUET SPORTS (SQUASH) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (12 KB)
10 BPC-203 (D) RACQUET SPORTS (TENNIS) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (12 KB)
11 BIT-204 INTERNSHIP (PER-INTERNSHIP ENGAGEMENT) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (13 KB)

Bachelor of Physical Education (B. P. Ed.) Year : 2nd, Semester : 3rd

Sr. No. Subject Code and Name Download
1 BTC-301 SPORTS TRAINING PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (15 KB)
2 BTC-302 ICT IN PHYSICAL EDUCATION & SPORTS SCIENCES PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (14 KB)
3 BTC-303 SPORTS PSYCHOLOGY AND SOCIOLOGY PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (17 KB)
4 BTE-301 SPORTS MEDICINE, PHYSIOTHERAPY AND REHANLITATION (ELECTIVE) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (16 KB)
5 BTE-302 CURRICULUM DESIGN (ELECTIVE) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (14 KB)
6 BPC-301 INTERNSHIP TEACHING PRACTICES PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (21 KB)

Bachelor of Physical Education (B. P. Ed.) Year : 2nd, Semester : 4th

Sr. No. Subject Code and Name Download
1 BTC-401 MEASUREMENT AND EVALUATION IN PHYSICAL EDUCATION PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (17 KB)
2 BTC-402 KINESIOLOGY AND BIOMECHANICS PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (16 KB)
3 BTC-403 BASICS OF RESEARCH AND STATISTICS IN PHYSICAL EDUCATION PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (18 KB)
4 BTE-401 ADAPTED PHYSICAL EDUCATION PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (15 KB)
5 BTE-402 THEORY OF SPORTS AND GAMES (ELECTIVE) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (15 KB)
6 BPC-401 (A) TEAM GAME (BASE BALL) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (13 KB)
7 BPC-401 (B) TEAM GAME (NETBALL) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (12 KB)
8 BPC-401 (C) TEAM GAME (CRICKET) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (11KB)
9 BPC-401 (D) TEAM GAME (FOOTBALL) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (12 KB)
10 BPC-401 (E) TEAM GAME (HOCKEY) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (12 KB)
11 BPC-401 (F) TEAM GAME (SOFTBALL) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (12 KB)
12 BPC-401 (G) TEAM GAME (VOLLEYBALL) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (12 KB)
13 BPC-401 (H) TEAM GAME (HANDBALL) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (11 KB)
14 BPC-401 (I) TEAM GAME (BASKETBALL) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (12 KB)
15 BPC-402 (A) COMBATIVE GAME (BOXING) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (13 KB)
16 BPC-402 (B) COMBATIVE GAME (MARTIAL ARTSKARATE) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (13 KB)
17 BPC-402 (C) COMBATIVE GAME (Taekwondo) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (14 KB)
18 BPC-402 (D) COMBATIVE GAME (JUDO) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (13 KB)
19 BPC-402 (E) COMBATIVE GAME (WRESTLING) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (12 KB)
20 BPC-402 (F) COMBATIVE GAME (FENCING) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (14 KB)
21 BPC-403 INTERNSHIP (COMPREHENSIVE STUDENTS TEACHING IN SCHOOLS) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (14 KB)

Courses Curriculum

Faculty

Dr. Sudhir Kumar Sharma

Dr. Sudhir Kumar Sharma

Associate Professor, B.P.Ed., M.P.Ed., M.Phil., Ph.D., PGDSM, T.T.C.Y.Ed.

Mobile : 9868910376

Email ID : asso.prof.pe.sgsu@gmail.com

Dr. Om Prakash Mishra

Dr. Om Prakash Mishra

Assistant Professor, B.P.Ed., M.P.Ed., UGC-NET, Ph.D.

Mobile : 9409010501

Email ID : dr.omprakashmishra@gmail.com

Mr.Kunal Desai

Mr. Kunal Desai

Assistant Professor, B.P.Ed., M.P.Ed., M. Phil., NET

Mobile : 9909200010

Email ID : sports.kunal@gmail.com

Ankur Singh Saini

Ankur Singh Saini

Assistant Professor, Advance Training and Coaching,
Swarnim Gujarat Sports University

Ms. Palas kokila

Ms. Palas kokila

Assistant Professor, Physical Education,
Swarnim Gujarat Sports University

Dr.Kanubhai M. Desai

Dr.Kanubhai M. Desai

Assistant Professor,Physical Education,
Swarnim Gujarat Sports University

Mr. Nilesh Rathod

Mr. Nilesh Rathod

Assistant Professor,Physical Education,
Swarnim Gujarat Sports University

Mr. Rahulsinh Barad

Mr. Rahulsinh Barad

Assistant Professor,Physical Education,
Swarnim Gujarat Sports University

Mr. Ganesh Rajput

Mr. Ganesh Rajput

Professor,Physical Education,
Swarnim Gujarat Sports University

Infrastructure

Sr. No. Laboratory Quantity
1 Human Performance Lab 1
2 Test & Measurement Lab 1
3 Sports Psychology Lab 1
4 Health Education Lab 1
5 Yoga Hall 1
6 Anatomy & Physiology Lab 1
7 Sports Medicine Lab 1
8 Computer Lab 1
9 Library 1

Students Achievement

Jigar Agaza

Jigar Agaza

Scholarship Received : Rajiv Gandhi National Fellowship

Funding Body : UGC

Surendra-Pratap-Singh

Surendra Pratap Singh

Scholarship Received : Rajiv Gandhi National Fellowship

Funding Body : UGC

Mayank Parmar

Mayank Parmar

Scholarship Received : Rajiv Gandhi National Fellowship

Funding Body : UGC

Mohammad Badi Hajibhai

Mohammad Badi Hajibhai

Scholarship Received : Maulana Azad National Fellowship

Funding Body : UGC

NET/SLET Qualified

Manish Kumar (Ph.D. Scholar)

Manish Kumar (Ph.D. Scholar)

NET

Bhanu Pratap Prajapati

Bhanu Pratap Prajapati ( MPES)

NET

Surendra-Pratap-Singh

Surendra Pratap Singh (Ph.D. Scholar)

NET

Placement Cell

Sumit Chauhan

Sumit Chauhan

Name of the Employer : Edusports.com

Bhagat Ruchi

Ruchi Bhagat

Name of the Employer : Edusports.com

Payal Patel

Payal Patel (MPES),

Name of the Employer : Khooh sports

Research Publication

Vyayam Setu is a referred International, Bi Annually and Multi Lingual International Journal of Physical Education and Sports Sciences. It promotes interdisciplinary perspective to discuss issues of National and International Significance. Its regular features include research book editorial correspondence. All the Research papers are subject to a double – blind referring process and are published on the recommendations of referees and discretion of the editor. As far as the Research papers are concerned, the views or statements expressed in the Research papers are solely of the author and the editor is not responsible for the same.

It is published regularly from December 2014 onwards till date.

Back to Top