રમતગમત મેનેજમેન્ટ અને રમતગમત પ્રવાસન વિભાગ | રમતગમત મેનેજમેન્ટ અને ટેકનોલોજી વિદ્યાશાખા | વિદ્યાશાખા | સ્વર્ણીમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટિ : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકા
રમતગમત મેનેજમેન્ટ અને રમતગમત પ્રવાસન વિભાગ | રમતગમત મેનેજમેન્ટ અને ટેકનોલોજી વિદ્યાશાખા | વિદ્યાશાખા | સ્વર્ણીમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટિ : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકા

રમતગમત મેનેજમેન્ટ અને રમતગમત પ્રવાસન વિભાગ

PG Diploma In Sports Management

Year:1st
Sr. No. Subject Code and Name Download
1 Paper-1 Human Resource Management PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (20 KB)
2 Paper-2 Management Of Budget PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (18 KB)
3 Paper-3 Management Of Sports Performance PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (15 KB)
4 Paper-4 Sports Marketing Management PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (14 KB)
5 Paper-5 Project Report PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (4 KB)
6 Paper-6 Internship Programme PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (5 KB)
Back to Top