ફિઝિયોથેરાપી રમત વિભાગ | આરોગ્ય વિદ્યાશાખા તથા વિજ્ઞાન રમતો અમલમાં મૂકવું | વિદ્યાશાખા | સ્વર્ણીમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટિ : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
ફિઝિયોથેરાપી રમત વિભાગ | આરોગ્ય વિદ્યાશાખા તથા વિજ્ઞાન રમતો અમલમાં મૂકવું | વિદ્યાશાખા | સ્વર્ણીમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટિ : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

ફિઝિયોથેરાપી રમત વિભાગ

Certificate Course in Exercise Therapy and Physical

Year:1st
Sr. No. Subject Code and Name Download
1 CCET-101 General Concepts of Therapeutic Exercise PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (16 KB)
2 CCET-102 Applied Science of Exercise and Techniques PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (13 KB)
3 CCET-103 Principles of Intervention PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (12 KB)
4 CCET-104 Practical Assessment and Treatment Evidence PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (20 KB)
Back to Top