ફેકલ્ટી સભ્યો | અમારા વિશે | રજીસ્ટારશ્રી, સ્વર્ણીમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટિ : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
ફેકલ્ટી સભ્યો | અમારા વિશે | રજીસ્ટારશ્રી, સ્વર્ણીમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટિ : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

ફેકલ્ટી સભ્યો

Dr. Sudhir Kumar Sharma

Dr. Sudhir Kumar Sharma

Associate Professor, Department of Physical Education,
Swarnim Gujarat Sports University

Dr. Om Prakash Mishra

Dr. Om Prakash Mishra

Assistant Professor, Department of Physical Education,
Swarnim Gujarat Sports University

Mr.Kunal Desai

Mr.Kunal Desai

Assistant Professor, Department of Physical Education,
Swarnim Gujarat Sports University

Mr. Y.L Jethva

Mr. Y.L Jethva

Assistant Professor, Department of Adventure Sports and Youth Affiars,
Swarnim Gujarat Sports University

Ms. Smiti Padhi

Ms. Smiti Padhi

Assistant Professor, Sports Journalism and Mass Media Technology,
Swarnim Gujarat Sports University

Mr.Ravindar Singh

Mr.Ravindar Singh

Assistant Professor, Advance Training and Coaching,
Swarnim Gujarat Sports University

Ankur Singh Saini

Ankur Singh Saini

Assistant Professor, Advance Training and Coaching,
Swarnim Gujarat Sports University

Ms. Palas kokila

Ms. Palas kokila

Assistant Professor, Physical Education,
Swarnim Gujarat Sports University

Dr. Nishita Baxi

Dr. Nishita Baxi

Sports Nutritionist,
Swarnim Gujarat Sports University

Dr.Kanubhai M. Desai

Dr.Kanubhai M. Desai

Assistant Professor,Physical Education,
Swarnim Gujarat Sports University

Mr. Nilesh Rathod

Mr. Nilesh Rathod

Assistant Professor,Physical Education,
Swarnim Gujarat Sports University

Mr. Rahulsinh Barad

Mr. Rahulsinh Barad

Assistant Professor,Physical Education,
Swarnim Gujarat Sports University

Back to Top