ભવિષ્યની પહેલ | માહિતી | રજીસ્ટારશ્રી, સ્વર્ણીમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટિ
ભવિષ્યની પહેલ | માહિતી | રજીસ્ટારશ્રી, સ્વર્ણીમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટિ

ભવિષ્યની પહેલ

Swarnim Gujarat Sports University
 • The University is looking forward to introduce the following courses the near future:
  • 4 Years Integrated Bachelor of Physical Education (Integrated B.P.Ed.)
  • P.G. Diploma and Certificate Course in Sports Law
  • 3 years Integrated Masters of Physical Education (Integrated M.P.Ed.)
  • Different short term courses in Adventure Sports (Air and Water)
  • P.G. Diploma in Sports Journalism & Mass Media Technology
  • P.G. Diploma in Sports Nutrition
  • P.G. Diploma in Sports Tourism
  • Five years Integrated Program in Sports Science (M.P.E.S)
 • SGSU has entered into agreements with few international institutes to provide High Performance Training to the coaches and athletes of Gujarat state in near future.
 • Expansion of Water Sports related training programs and activities through Water Sports Academy, Bharuch to promote water sports education in Gujarat state.
GIST (Gujarat Information for Sports and Training)
Back to Top