માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી
માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી

ગુજરાત સરકાર

માનનીય રાજ્ય કક્ષાના મંત્રીશ્રી
માનનીય રાજ્ય કક્ષાના મંત્રીશ્રી

રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

શ્રી વી. પી. પટેલ, આઈએએસ
શ્રી વી. પી. પટેલ, આઈએએસ

ચેરમેન
સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી, ગુજરાત સરકાર

સંદેશ
ડૉ.જતીન સોની
ડૉ.જતીન સોની

કુલપતિ
સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી, ગુજરાત સરકાર

સંદેશ
ડૉ. ડી. ડી​. કાપડીયા (જી.એ.એસ​.)
ડૉ. ડી. ડી​. કાપડીયા (જી.એ.એસ​.)

રજિસ્ટ્રાર (ઇન્ચાર્જ)
સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી, ગુજરાત સરકાર

તમને ખબર છે
Back to Top