આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ | રજીસ્ટારશ્રી, સ્વર્ણીમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટિ : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ | રજીસ્ટારશ્રી, સ્વર્ણીમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટિ : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ

Common Yoga Protocol 2017

Yog Geet for International Day of Yoga

Yog Geet for International Day of Yoga

Gujarati Training

Gujarati Training

Common Yoga Protocol - Hindi

Common Yoga Protocol Hindi International Day of Yoga 2017

Common Yoga Protocol - English

Common Yoga Protocol - English International Day of Yoga 2017

International Day of Yoga 2017
Protocol Gujarat Video

International Day of Yoga 2017 Protocol Gujarat Video
  • Ministry of Ayush
  • Swachh Bharat Mission
  • International Day of Yoga
Back to Top