અધિકારીઓની માહિતી | સંપર્ક માહીતી | રજીસ્ટારશ્રી, સ્વર્ણીમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટિ : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
અધિકારીઓની માહિતી | સંપર્ક માહીતી | રજીસ્ટારશ્રી, સ્વર્ણીમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટિ : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

અધિકારીઓની માહિતી

ક્રમ નામ હોદ્દો ફોન નંબર ઇમેઇલ આઇડી
ડૉ. ડી. ડી​. કાપડીયા (જી.એ.એસ​.) રજિસ્ટ્રાર (I/C) - registrar-sgsu@gujarat.gov.in
રેખા નાયર ડેપ્યુટી રજીસ્ટ્રાર ૦૭૯-૨૩૨ ૮૮૬૨૧ dy.registrar.sgsu@gmail.com
ડો કમલ મોઢ આયોજન અને વિકાસ અધિકારી ૦૭૯-૨૩૨ ૮૮૬૨૧ pdo.sgsu@gmail.com
શ્રી ડી.ડી. ભ્રમભટ્ટ ફાઇનાન્સ ઓફિસર - acct.sgsu@gmail.com
ડૉ. નિસર્ગ પાઠ્ક પરીક્ષા નિયામક - coe.sgsu1@gmail.com
ડૉ. મનિષ રાવલ આસી. રજીસ્ટ્રાર ક્મ લીગલ ઓફીસર - ar.sgsu@gmail.com
Back to Top