સમજૂતી | અમારા વિશે | રજીસ્ટારશ્રી, સ્વર્ણીમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટિ
સમજૂતી | અમારા વિશે | રજીસ્ટારશ્રી, સ્વર્ણીમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટિ

સમજૂતી

સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી સાથે ટેકનિકલ સહયોગ

ક્રમ વિષય/શીર્ષક ડાઉનલોડ
1 MoU Between Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar and Children University, Gandhinagar PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (405 KB)
2 MoU Between Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar and Deakin University, Australia PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (263 KB)
3 MoU Between Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar and Directorate Employment Training Office, Gandhinagar PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (1.05 MB)
4 MoU Between Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar and Gujarat University, Ahmedabad PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. 418 KB)
5 MoU Between Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar and Indian Institue of Teachers Education, Gandhinagar PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (410 KB)
6 MoU Between Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar and Gujarat Technological University, Gandhinagar PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (230 KB)
7 MoU Between Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar and Gujarat National Law University, Gandhinagar PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (376 KB)
8 MoU Between Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar and Gujarat Olympic Association PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (362 KB)
9 MoU Between Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar and Gujarat Ayurveda University, Jamnagar PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (503 KB)
10 MoU Between Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar and Manav Rachana International University, Faridabad PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (468 KB)
11 MoU Between Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar and Raksha Shakti University, Ahmedabad PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (391 KB)
12 MoU Between Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar and Kazakh Academy of Sports and Tourism PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (511 KB)
13 MoU Between Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar and Kamdhenu University, Amreli PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (230 KB)
14 MoU Between Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar and Kooh Sports Pvt. Ltd (KOOH) University PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (436 KB)
15 MoU Between Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar and Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health , St. Petersburg, Russia" PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (2.35 MB)
16 MoU Between Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar and Kisna Tourism, Surat PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (298 KB)
17 MoU Between Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar and Lakshmibai National Institue of Physical Education, Gwalior, M.P PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (535 KB)
18 MoU Between Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar and Jain Vishva Bharati University, Ladnun, Rajasthan, India PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (572 KB)
19 MoU Between Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar and Swimming Federation of India PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (417 KB)
20 MoU Between Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar and YMCA International Centre, Ahmedabad PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (460 KB)
21 MoU Between Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar and Sports Education and Development Australia (SEDA), Australia PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (479 KB)
22 MoU Between Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar and Sports Education and Special Olympic Charitable Trust PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (451 KB)
23 MoU Between Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar and Tamil Nadu Physical Education and Sports University, Chennai PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (766 KB)
24 MoU Between Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar and Vocational Education, Training and Emplyoment Australia (VETEA) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (542 KB)
25 MoU Between Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar and Saurashtra University, Rajkot PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (418 KB)
26 MoU Between Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar and Veer Narmad South Gujarat University, Surat PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (435 KB)
Back to Top