માહિતી મેળવવાનો અધિકાર | ઈ-સીટીઝન | રજીસ્ટારશ્રી, સ્વર્ણીમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટિ : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર | ઈ-સીટીઝન | રજીસ્ટારશ્રી, સ્વર્ણીમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટિ : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

ક્રમપ્રકરણ શ્રેણીવિષય/શીર્ષકડાઉનલોડ
1 નિયમસંગ્રહ -૧ વ્યવસ્થાતંત્ર, કાર્યો અને ફરજો sgsu-rti-062017-chapter-1.pdf (89 KB)
2 નિયમસંગ્રહ -૨ સેવા વિષયક બાબતો - ૧ sgsu-rti-062017-chapter-2.pdf (83 KB)
3 નિયમસંગ્રહ -૩ સેવા વિષયક બાબતો - ૨ sgsu-rti-062017-chapter-3.pdf (57 KB)
4 નિયમસંગ્રહ -૪ કાર્યો કરવા માટેના નિયમો, વિનિયમો, સુચનાઓ નિયમ સંગ્રહ અને દફતરો sgsu-rti-062017-chapter-4.pdf (60 KB)
5 નિયમસંગ્રહ -૫ નીતિઘડતર અથવા નીતિના અમલ સંબંધી જનતાના સભ્યો સાથે સલાહપરામર્શ અથવા તેમના પ્રતિનિધિત્વ માટેની કોઇ વ્યવસ્થા હોય તો તેની વિગત sgsu-rti-062017-chapter-5.pdf (57 KB)
6 નિયમસંગ્રહ -૬ વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળની વ્યકિતઓ પાસેના દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ અંગેનું પત્રક sgsu-rti-062017-chapter-6.pdf (76 KB)
7 નિયમસંગ્રહ -૭ વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળના બોર્ડ, પરિષદ, સમિતિઓની વિગતો sgsu-rti-062017-chapter-7.pdf (57 KB)
8 નિયમસંગ્રહ -૮ જાહેર માહિતી અધિકારી/ સહાયક જાહેર માહિતી અધિકારી/એપેલેટ અધિકારીની વિગતો sgsu-rti-062017-chapter-8.pdf (57 KB)
9 નિયમસંગ્રહ -૯ નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયાઓ અનુસરવાની કાર્યપધ્ધતિ sgsu-rti-062017-chapter-9.pdf (67 KB)
10 નિયમસંગ્રહ -૧૦ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની માહિતી પુસ્તિકા (ડિરેકટરી) sgsu-rti-062017-chapter-10.pdf (66 KB)
11 નિયમસંગ્રહ -૧૧ વિનિયોગમાં જોગવાઇ કર્યા મુજબ, મહેનતાણાની પધ્ધતિ સહિત દરેક અધિકારી અને કર્મચારીને મળતું માસિક મહેનતાણું sgsu-rti-062017-chapter-11.pdf (44 KB)
12 નિયમસંગ્રહ -૧૨ પ્રત્યેક સંસ્થાને ફાળવાયેલ અંદાજપત્ર sgsu-rti-062017-chapter-12.pdf (57 KB)
13 નિયમસંગ્રહ -૧૩ સહાયકી કાર્યક્રમોના અમલ અંગે પધ્ધતિ sgsu-rti-062017-chapter-13.pdf (57 KB)
14 નિયમસંગ્રહ -૧૪ રાહતો, પરમીટ કે અધિકૃત અંગેની વિગતો sgsu-rti-062017-chapter-14.pdf (60 KB)
15 નિયમસંગ્રહ -૧૫ કાર્યો કરવા માટે નકકી કરેલા ધોરણો sgsu-rti-062017-chapter-15.pdf (69 KB)
12
Back to Top