ઉપયોગી લિંક્સ | સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી
ઉપયોગી લિંક્સ | સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી

ઉપયોગી લિંક્સ

Department Name Website URL
Sports, Youth and Cultural Activities Department, Govt. of Gujarat http://sycd.gujarat.gov.in/ External website that opens in a new window
Ministry of Youth Affairs and Sports, Govt. of India http://yas.nic.in External website that opens in a new window
Education Department. Govt. of Gujarat gujarat-education.gov.in External website that opens in a new window
Sports Authority of Gujarat, Govt. of Gujarat sportsauthority.gujarat.gov.in External website that opens in a new window
Commissioner of Youth Services and Cultural Activities, Govt. of Gujarat http://commi-synca.gujarat.gov.in/ External website that opens in a new window
Association of Indian Universities http://www.aiu.ac.in/index.asp External website that opens in a new window
University Grant Commission http://www.ugc.ac.in/ External website that opens in a new window
Back to Top