કાયદા અને નિયમો | ઈ-સીટીઝન | રજીસ્ટારશ્રી, સ્વર્ણીમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટિ : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
કાયદા અને નિયમો | ઈ-સીટીઝન | રજીસ્ટારશ્રી, સ્વર્ણીમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટિ : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

કાયદા અને નિયમો

  • પરિપત્ર સંખ્યા
  • પરિપત્ર તારીખ
    (dd/mm/yyyy)
  • વિષય/શીર્ષક
ક્રમપરિપત્ર તારીખપરિપત્ર સંખ્યાવિષય/શીર્ષકડાઉનલોડ
1 07-06-2011 જી/જીએનઆ/૨ વૈદ્યાનિક અને સંસદીય બાબતોનો વિભાગ University_Act_Gujarati.pdf (6 MB)
Back to Top