તમામ અભ્યાસક્રમો ફી માળખું | ઇ સિટિઝન | એસ​.જી.એસ​.યુ.
તમામ અભ્યાસક્રમો ફી માળખું | ઇ સિટિઝન | એસ​.જી.એસ​.યુ.

તમામ અભ્યાસક્રમોની ફીનું માળખું

વિષય​ ડાઉનલોડ​
પીએચ.ડી. ફીનું માળખું PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (350 KB)
એમ​.પી.ઇ.ડી. ફીનું માળખું ૨૦૧૮ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (73 KB)
તમામ અભ્યાસક્રમોની ફીનું માળખું PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (85 KB)
Back to Top