અરજી ફોર્મ | ઈ-સીટીઝન | રજીસ્ટારશ્રી, સ્વર્ણીમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટિ : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ , ગુજરાત સરકાર
અરજી ફોર્મ | ઈ-સીટીઝન | રજીસ્ટારશ્રી, સ્વર્ણીમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટિ : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ , ગુજરાત સરકાર

અરજી ફોર્મ

  • વિષય/શીર્ષક
ક્રમવિષય/શીર્ષકડાઉનલોડ
1 પુન​:મૂલ્યાંકન માટેની અરજી Reassessment-Form.pdf (82 KB)
2 Copyright Agreement Form for International Journal of Physicial Education & Sports Sciences for Vyayam Setu. copyright-agreement-form.pdf (147 KB)
3 Membership / Subscription / Author's Bio-data Form for International Journal of Phisical Education & Sports Sciences for Vyayam Setu. subscription-form-1.pdf (133 KB)
4 Affiliation Process Form 2016-17 Affiliation_Process_Form.pdf (1 MB)
5 Common Admission Application Form 2016-17 common-admission-application-form.pdf (686 KB)
6 Application for Admission to the Degree of M. Phil + Ph.D. (Integrated) for 2016-17 m-phil-and-phd-application-form.pdf (87 KB)
7 માઇગ્રેશન સર્ટિફીકેટનું આવેદનપત્ર 1_71_1_7-Application-for-Migration-Certificate-1_new.pdf (115 KB)
8 Ph.D. Application Form phd-application-form.pdf (2 MB)
9 M.Phil Application Form m-phil-application-form.pdf (2 MB)
Back to Top