જાતિ ભેદભાવ ફરિયાદ ફોર્મ | ઈ-સીટીઝન | સ્વર્ણીમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટિ : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
જાતિ ભેદભાવ ફરિયાદ ફોર્મ | ઈ-સીટીઝન | સ્વર્ણીમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટિ : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

જાતિ ભેદભાવ ફરિયાદ ફોર્મ

*આ ચિન્હથી દર્શાવેલ વિગતો ફરજીયાત છે. જે માહિતી ભરવી ફરજીયાત છે.

  • Captcha
Back to Top