ડાઉનલોડ​ | સ્ટુડન્ટ કોર્નર​ | સ્વર્ણીમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટિ
ડાઉનલોડ​ | સ્ટુડન્ટ કોર્નર​ | સ્વર્ણીમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટિ

ડાઉનલોડ​

ડાઉનલોડ​

ક્રમ​ વિષય​ ડાઉનલોડ​
ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ પોલિસી ૨૦૧૬ (ગુજરાતી) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (581 KB)
ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ પોલિસી ૨૦૧૬ (ગુજરાતી) કી પોલિસી હાઇલાઇટ્સ (ગુજરાતી) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (179 KB)
ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ પોલિસી ૨૦૧૬ (અંગ્રેજી) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (178 KB)
ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ પોલિસી ૨૦૧૬, કી પોલિસી હાઇલાઇટ્સ (અંગ્રેજી) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (163 KB)
Back to Top