સરકારી ઠરાવો | રજીસ્ટારશ્રી, સ્વર્ણીમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટિ : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
સરકારી ઠરાવો | રજીસ્ટારશ્રી, સ્વર્ણીમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટિ : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

સરકારી ઠરાવો

સરકારી ઠરાવો​

Sr.No Subject Download
1 Revised Scheme of National Welfare fund for sportspersons Reg PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (581 KB)
2 Shaktidoot Scheme Rules & Regulation PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (179 KB)
3 Eklavya, Sardar Patel & Jaydeep Sinhji(Senior, Junior) Award’s Rules PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (178 KB)
4 Circular and Application Form for Creation of Urban Sports Infrastructure PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (163 KB)
4 Eligibilty for Eklavya, Sardar Patel & Jaydeep Sinhji(Senior, Junior) Award PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (163 KB)
4 Rules of Non-Residential Center of Excellence PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (163 KB)
4 To provide the financial aid to Women Coaches and Trainers PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (163 KB)
4 Marking System of Eklavya, Sardar Patel & Jaydeep Sinhji(Senior, Junior) Award PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (163 KB)
4 Marking System for non Olympic Game PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (163 KB)
4 Marking System for non Olympic Game Annexure ‘K’ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (163 KB)
4 Rules for incentive Scheme and Application Form for Coaches PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (163 KB)
Back to Top