એસજીએસયુ, ગાંધીનગર ખાતે ૨૯, ઓગષ્ટ ૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલી નેશનલ સ્પોર્ટ્સ ડે ની ઉજ​વણી
એસજીએસયુ, ગાંધીનગર ખાતે ૨૯, ઓગષ્ટ ૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલી નેશનલ સ્પોર્ટ્સ ડે ની ઉજ​વણી
એસજીએસયુ, ગાંધીનગર ખાતે ૨૯, ઓગષ્ટ ૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલી નેશનલ સ્પોર્ટ્સ ડે ની ઉજ​વણી
એસજીએસયુ, ગાંધીનગર ખાતે ૨૯, ઓગષ્ટ ૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલી નેશનલ સ્પોર્ટ્સ ડે ની ઉજ​વણી
1
1
શ્રી વિજય રૂપાણી
શ્રી વિજય રૂપાણી

માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી,
ગુજરાત સરકાર
સંદેશ
Facebook Twitter

માનનીય રાજ્ય કક્ષાના મંત્રીશ્રી
શ્રી ઈશ્વરસિંહ ટી. પટેલ

માનનીય રાજ્ય કક્ષાના મંત્રીશ્રી,
રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
સંદેશ
Twitter Facebook Website

શ્રી વી. પી. પટેલ, આઈએએસ
શ્રી વી. પી. પટેલ, આઈએએસ

ચેરમેન
સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી, ગુજરાત સરકાર

સંદેશ
ડૉ.જતીન સોની
ડૉ.જતીન સોની

કુલપતિ
સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી, ગુજરાત સરકાર

સંદેશ
Facebook Twitter
ડૉ. ડી. ડી​. કાપડીયા (જી.એ.એસ​.)
ડૉ. ડી. ડી​. કાપડીયા (જી.એ.એસ​.)

રજિસ્ટ્રાર (ઇન્ચાર્જ)
સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી, ગુજરાત સરકાર

Pause
તમને ખબર છે
Back to Top