પરીચય અને પ્રવૃત્તિઓ | અમારા વિશે | રજીસ્ટારશ્રી, સ્વર્ણીમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટિ : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
પરીચય અને પ્રવૃત્તિઓ | અમારા વિશે | રજીસ્ટારશ્રી, સ્વર્ણીમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટિ : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

પરીચય અને પ્રવૃત્તિઓ

Swarnim Gujarat Sports University

The Swarnim Gujarat Sports University, established by Government of Gujarat under Act 22, 2011, is the brainchild of Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi (the then Chief Minister of Gujarat) with an aim to provide knowledge and learning to aspiring sportspersons and help in development of sports in the state. The University offers career oriented certificate courses in Under Graduate Courses, Post Graduate Courses, Post Graduate Diploma Programs, Research Programs in various fields like Physical Education, Sports Science, Fitness Management, Exercise Therapy and Physical Conditioning, Adventure Sports Administration, Sports Management, Sports Psychology, Sports Coaching and Sports journalism etc.

Traditionally, sports and physical education activities were limited to schools and colleges. Due to limited career options, sports used to be treated as an extra-curricular activity by students and their parents. However, with interventions and encouraging policies by Government, Sports is set to emerge as an organized business leading to many job opportunities and also help sportspersons achieve excellence at the national and International Sports Arena.

In Gujarat, the success of Khel Mahakumbh in the last 6 years has energized the grass roots and provided platform for the people of Gujarat, especially youth, to showcase their talent and skills in the field of sports. Nurturing the talent identified through this robust competition structure at excellence academies will require best quality coaches, trainers and support staff. Also scientific approach with the help of technology needs to be adopted to train the raw and proven talent to continuously improve their skills.

The Swarnim Gujarat Sports University will play a pivotal role in providing trained human resource for Sports Development in the state. The University through its proposed High Performance Centre will help players enhance their physical and mental skills required to shine at the global sports arena. Emphasis will be laid on developing fitness techniques through traditional methods like Yoga and Meditation.

With Sports becoming a practice of marginal gains and now, more than ever, sports persons rely on the expertise, guidance and advice from a wide network of support personnel in order to maximize their potential and achieve their goals. Science, Nutrition, Medicine, Psychology, Rehabilitation, Strength and conditioning are key factors in the preparation of the modern day sports person. In order to ensure that outstanding sports persons represent the state in National Games/Championships and further go on to win medals at International Events, Institutional Capacity Building is the need of the hour.

Sports Management, Sports Event Management, Sports Tourism, Sports Law, Sports Journalism, Sports Nutrition, Sports Physiotherapy, Sports Massage etc. are areas which can throw career options in future. SGSU will plan these courses in its curriculum and also commence new courses like ‘P.G. Diploma in Sports Tourism’ and ‘P.G. Diploma in Adventure Sports Administration’ so as to prepare experts who can organize National and International level adventure sports activities.

Swarnim Gujarat Sports University will be at the epicenter of Sports development in Gujarat and help the state contribute to India becoming the sporting powerhouse of the world.

Back to Top