સમજૂતી | અમારા વિશે | રજીસ્ટારશ્રી, સ્વર્ણીમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટિ
સમજૂતી | અમારા વિશે | રજીસ્ટારશ્રી, સ્વર્ણીમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટિ

સમજૂતી

સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી સાથે ટેકનિકલ સહયોગ

Note: This Content is Available in English Language Only
Gujarati Content Coming Soon!
નોંધ : આ વિષય વસ્‍તુ ફકત અંગ્રેજી ભાષામાં ઉપલબ્‍ધ છે.
વિષયવસ્‍તુ ટુંક સમયમાં આવશે.

National level Universities/ Institutions

Sr. No. Universities/ Institutions Download
1 Gujarat Technological University, Gandhinagar PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (230 KB)
2 Kamdhenu University, Amreli PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (230 KB)
3 Saurasthra University, Rajkot PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (418 KB)
4 Children's University, Gandhinagar PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (405 KB)
5 Veer Narmad South Gujarat University PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (435 KB)
6 Indian Institute of Teachers Education, Gandhinagar PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (410 KB)
7 Gujarat Ayurveda University, Jamnagar PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (503 KB)
8 Manav Rachna International University, Faridabad PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (468 KB)
9 Raksha Shakti University, Ahmedabad PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (391 KB)
10 Gujarat University, Ahmedabad PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. 418 KB)
11 Swimming Federation of India PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (417 KB)
12 Special Olympic Gujarat Charitable Trust PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (451 KB)
13 Gujarat Olympic Association PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (362 KB)
14 YMCA International Centre, Ahmedabad PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (460 KB)
15 Jain Vishva Bharati University, Ladnun, Rajasthan PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (572 KB)
16 KOOH Sports Pvt. Ltd. PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (436 KB)
17 Tamil Nadu Physical Education and Sports University PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (766 KB)
18 Gujarat National Law University, Gandhinagar PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (376 KB)
19 Kisna Tourism, Surat PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (298 KB)
20 Lakshmibai National Institute of Physical Education, M.P. PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (535 KB)
21 Directorate of Employment and Training, Gandhinagar PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (1.05 MB)
22 Sashastra Seema Bal PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (936 KB)
23 Atal Bihari Vajpayee Institute of Mountaineering and Allied Sports PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (1.25 MB)
24 Meenakshi Academy of Higher Education and Research PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (3.41 MB)
25 Sri Indu College of Engineering and Technology, Ibrahimpatnam (M) Hyderabad, Andhra Pradesh PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (1.37 MB)
26 SMC Sports Foundation, Hyderabad PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (1.19 MB)
27 National Institute of Mountaineering and Allied Sports, Dirang, Arunachal Pradesh PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (1.15 MB)

International level Universities/ Institutions New

Sr. No. Universities/ Institutions Download
1 Deakin University, Australia PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (263 KB)
2 Sports Education and Development Australia (SEDA), Australia PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (479 KB)
3 Kazakh Academy of Sports and Tourism PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (511 KB)
4 Vocational Education, Training, and Employment (VETEA) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (542 KB)
5 Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg, Russia" PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (2.35 MB)
6 Salem University, West Virginia, USA PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (2.09 MB)
7 Exercise Research Australia, Thornbury, Australia PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (1.05 MB)
Sr. No. Subject/Title Download
1 MoU Between Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar and Children University, Gandhinagar PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (405 KB)
2 MoU Between Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar and Deakin University, Australia PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (263 KB)
3 MoU Between Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar and Directorate Employment Training Office, Gandhinagar PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (1.05 MB)
4 MoU Between Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar and Gujarat University, Ahmedabad PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. 418 KB)
5 MoU Between Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar and Indian Institue of Teachers Education, Gandhinagar PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (410 KB)
6 MoU Between Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar and Gujarat Technological University, Gandhinagar PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (230 KB)
7 MoU Between Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar and Gujarat National Law University, Gandhinagar PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (376 KB)
8 MoU Between Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar and Gujarat Olympic Association PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (362 KB)
9 MoU Between Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar and Gujarat Ayurveda University, Jamnagar PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (503 KB)
10 MoU Between Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar and Manav Rachana International University, Faridabad PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (468 KB)
11 MoU Between Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar and Raksha Shakti University, Ahmedabad PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (391 KB)
12 MoU Between Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar and Kazakh Academy of Sports and Tourism PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (511 KB)
13 MoU Between Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar and Kamdhenu University, Amreli PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (230 KB)
14 MoU Between Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar and Kooh Sports Pvt. Ltd (KOOH) University PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (436 KB)
15 MoU Between Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar and Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health , St. Petersburg, Russia" PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (2.35 MB)
16 MoU Between Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar and Kisna Tourism, Surat PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (298 KB)
17 MoU Between Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar and Lakshmibai National Institue of Physical Education, Gwalior, M.P PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (535 KB)
18 MoU Between Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar and Jain Vishva Bharati University, Ladnun, Rajasthan, India PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (572 KB)
19 MoU Between Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar and Swimming Federation of India PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (417 KB)
20 MoU Between Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar and YMCA International Centre, Ahmedabad PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (460 KB)
21 MoU Between Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar and Sports Education and Development Australia (SEDA), Australia PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (479 KB)
22 MoU Between Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar and Sports Education and Special Olympic Charitable Trust PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (451 KB)
23 MoU Between Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar and Tamil Nadu Physical Education and Sports University, Chennai PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (766 KB)
24 MoU Between Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar and Vocational Education, Training and Emplyoment Australia (VETEA) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (542 KB)
25 MoU Between Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar and Saurashtra University, Rajkot PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (418 KB)
26 MoU Between Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar and Veer Narmad South Gujarat University, Surat PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (435 KB)
27 MoU Between Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar and Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries (FICCI) -
28 MoU Between Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar and Meenakshi Academy of Higher Education and Research -
29 MoU Between Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar and Salem University, West Virginia, USA -
30 MoU Between Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar and Sri Indu College of Engineering and Technology, Ibrahimpatnam (M) Hyderabad, Andhra Pradesh -
Back to Top