પરીક્ષાના જાહેરનામા | પ્રતિસાદ |રજીસ્ટારશ્રી, સ્વર્ણીમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટિ : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
પરીક્ષાના જાહેરનામા | પ્રતિસાદ |રજીસ્ટારશ્રી, સ્વર્ણીમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટિ : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

પરીક્ષાના જાહેરનામા

  • સૂચના નો અંક
  • સૂચના તારીખ
    (dd/mm/yyyy)
  • સૂચનાનો વિષય
ક્રમસૂચના તારીખસૂચના નો અંકસૂચનાનો વિષયડાઉનલોડ
1 18-08-2018 એસ​.જી.એસ.યુ.-૧૮૫૩-૨૦૧૮૧૯ પરિપત્ર : ગર્વમેન્ટ દ્વારા આર્મી તથા પોલીસની ભરતી માટે સરકારશ્રી દ્વારા યોજવામાં આવતી પરીક્ષાની ટ્રેનીંગ ભવિષ્યમાં સરકારશ્રી દ્વારા યોજવામાં આવનાર બાબત sgsu-circular-army-police-training.pdf (176 KB)
2 24-04-2017 SGSU/283/2016-17 પરિપત્ર‌: ઉનાળું વેકેશન શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ Summer_Vacation.pdf (207 KB)
3 02-05-2016 F.5-1/2015 (CPP-II) Notification for Specification of Degrees scan-0004-04-05-2016.pdf (450 KB)
4 01-04-2016 Notification/8/2016 Result of Certificate Course in Sports Coaching - Rifle Shooting result-notification-01042016-1.pdf (139 KB)
5 01-04-2016 નોટિફિકેશન/૮/૨૦૧૬ સ્પોSર્ટસ કોચીંગ રાઇફલ શૂટીંગમાં પ્રમાણપત્ર કોર્સનું પરિણામ Result_Notification_01-04-2016_1.pdf (139 KB)
6 31-03-2016 D.O.F. No.1-7-2011(SCT) SC તથા ST કેટેગરીના વિદ્યાર્થી ઓની જાતિ વિષયક ફરિયાદ બાબત. sc-st-cat-student-31032016.pdf (523 KB)
7 28-03-2016 SGSU/3040/2016 સ્‍વર્ણિમ ગુજરાત સ્‍પોર્ટસ યુનિવર્સિટી, ગાંધીનગર સંલગ્ન તમામ કોલેજોમાં ડાયરેક્ટ બેનીફીટ ટ્રાન્સફર (DBT) યોજના હેઠળ લાભાર્થી ઓને શિષ્યવૃતિના નાણાંની ચુકવણી કરવા બાબત. scholarship-30032016-sgsu.pdf (284 KB)
8 26-03-2016 એસ.જી.એસ.યુ. ૩૦૪૦/૨૦૧૬ સંલગ્ન તમામ કૉલેજોમાં ડાયરેકટર બેનીફીટ ટ્રાન્સળફર (DBT) યોજના હેઠળ લાભાર્થીઓને શિષ્યનવૃત્તિના નાણાંની ચૂકવણી બાબત. Scholarship_30-03-2016_sgsu.pdf (284 KB)
9 01-03-2016 એસ.જી.એસ.યુ./૩૦૬૫-૨૦૧૬ SC તથા ST કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓની જાતિ વિષયક ફરિયાદ સંદર્ભે કરવાની થતી કાર્યવાહી માટેની ગાઇડલાઇન SC_ST_Cat_Student_31-03-2016.pdf (523 KB)
10 28-02-2016 નોટિફિકેશન/૫/૨૦૧૬ શારીરિક શિક્ષણ માં ફિલોસોફી માસ્ટર પરિણામ (M.Phil + Ph.D, Semester -1) 10_Feb_2016_Notification.pdf (130 KB)
11 09-02-2016 CTE/CS Meeting/DBT/4005 ડાયરેક્ટ બેનીફીટ ટ્રાન્સફર (DBT) યોજના હેઠળ લાભાર્થી ઓને શિષ્યવૃતિના નાણાંની ચુકવણી કરવા બાબત. dbt-30032016-sgsu.pdf (3 MB)
Back to Top