ફોટો ગેલેરી | મીડીયા | રજીસ્ટારશ્રી, સ્વર્ણીમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટિ : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
ફોટો ગેલેરી | મીડીયા | રજીસ્ટારશ્રી, સ્વર્ણીમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટિ : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

ફોટો ગેલેરી

ગીલ્લી ડંડા સ્કિલ કોમ્પિટીશન ૨૦૧૭ ઓરગેનાઇઝડ બાય સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી

પેજ દીઠ રેકોર્ડ
પેજ પર જાઓ
Back to Top