Photo Gallery | Media | Swarnim Gujarat Sports University : Sports, Youth and Culture Activities Department, Government of Gujarat
Photo Gallery | Media | Swarnim Gujarat Sports University : Sports, Youth and Culture Activities Department, Government of Gujarat

Photo Gallery

બીજી ઓક્ટોબર, 2019ના રોજ મહાત્મા ગાાંધીની 150મી જન્મજયંતિ નિમિતે ભારત સરકાર દ્વારા, આ ઐવતહવસક દિવસે, “ ફિટ ઈન્ડીયા પ્લૉગગીન્ગ રન (FIT INDIA PLOGGING RUN) ” નું આયોજન કરવામાં આવેલ હતું.

Records Per Page
Go To Page
Back to Top