પ્લેસમેન્ટ સેલ
પ્લેસમેન્ટ સેલ

પ્લેસમેન્ટ સેલ

અ.નં. નામ અને સરનામું સંપર્ક નં.
ડૉ. સુધીર કુમાર શર્મા
એસોસિએટ પ્રોફેસર, શારીરિક શિક્ષણ વિભાગ, એસ.જી.એસ.યુ., સેકટર-૧૫, ગાંધીનગર
૯૮૬૮૯ ૧૦૩૭૬
ડૉ. સી. બી. કાગથરા
આચાર્યશ્રી, સી. પી. ડિગ્રી શારીરિક શિક્ષણ કોલેજ,
૯૪૨૭૧ ૧૪૯૩૫
ડૉ. અર્જુન સિંધ રાણા
આચાર્યશ્રી, લેફ્ટનન્ટ એમ. જે. કુંદલીયા કોલેજ, રાજકોટ.
-
ડૉ. બી. એલ. નાગર
આચાર્યશ્રી, શારીરિક શિક્ષણ એસ. એસ. પટેલ કોલેજ, આણંદ
-
શ્રી એલ. ડી. મોરી
એસોસિએટ પ્રોફેસર, ડી.સી.પી.ઇ., મહેમદાવાદ
૯૪૨૬૩ ૪૧૪૭૧
શ્રી રવિન્‍દ્ર સિંહ રાજપુરોહિત
મદદનીશ પ્રોફેસર, ડી.એ.ટી.સી., એસ.જીી.એસ.યુ., માંજલપુર, વડોદરા
૮૧૪૦૫ ૦૪૭૦૫
શ્રી વાય. એલ. જેઠવા
મદદનીશ પ્રોફેસર, ડી.એ.એસ.વાય.એ., એસ.જી.એસ.યુ., સેકટર-15, ગાંધીનગર
૯૯૨૪૧ ૨૪૯૧૧

પ્લેસમેન્ટ રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ ડાઉનલોડ કર​વા અહિં ક્લિક કરો Placement Registration Form (75 KB)

Back to Top