પ્રેસનોટ । મીડીયા । સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી, ગુજરાત સરકાર
પ્રેસનોટ । મીડીયા । સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી, ગુજરાત સરકાર

પ્રેસનોટ

Date Title / Detail Download
01/02/2019 સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટીના વિધાર્થીઓ ની આકાશ માં ઉડાન PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (12 MB)
૧૫/૦૮/૨૦૧૮ સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી ખાતે ૭૨મા સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજ​વણી PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (910 KB)
૨૨,૨૩/૦૭/૨૦૧૮ તા.૨૨ અને ૨૩ જુલાઇ, ૨૦૧૮ના રોજ YMCA ક્લબ​, અમદાવાદ ખાતે બીજી ટાસ્ક ફોર્સ મીટીંગનું આયોજન​ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (366 KB)
Back to Top