પ્રેસનોટ । મીડીયા । સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી, ગુજરાત સરકાર
પ્રેસનોટ । મીડીયા । સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી, ગુજરાત સરકાર

પ્રેસનોટ

Date Title / Detail Download
૧૫/૦૮/૨૦૧૮ સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી ખાતે ૭૨મા સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજ​વણી PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (910 KB)
૨૨,૨૩/૦૭/૨૦૧૮ તા.૨૨ અને ૨૩ જુલાઇ, ૨૦૧૮ના રોજ YMCA ક્લબ​, અમદાવાદ ખાતે બીજી ટાસ્ક ફોર્સ મીટીંગનું આયોજન​ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (366 KB)
Back to Top